Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 29 listopada 2013 - 11:14, ejozwiak

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015 przyjęty został uchwałą Nr LXXI/1845/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r.

Punktem wyjścia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej stanowi obowiązujący od 2010 roku Program „Rodzina”, który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXXXII/2398/2010 z dnia 13 maja 2010r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina” na lata 2010-2020. Tym samym wszystkie założenia w nim przyjęte traktuje się jako obowiązujące w niniejszym programie.

Obowiązująca od 1 stycznia 2012r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje kierunek działań podejmowany przez powiat w celu zorganizowania na jego terenie prawidłowo funkcjonującego i efektywnego systemu pieczy zastępczej. Wprowadzone przepisy wskazują, że piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Natomiast zadaniem gminnych podmiotów organizujących pracę z rodziną, w przypadku Warszawy – Ośrodków Pomocy Społecznej, jest umożliwienie powrotu dziecka do rodziny.

Głównym kierunkiem rozwoju pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.

Tą formą pieczy przede wszystkim objęte są dzieci do 7 roku życia, które po 1 stycznia 2012r. nie mogą być kierowane do pieczy instytucjonalnej. Ustawa zobowiązuje do sukcesywnego dostosowania  istniejących 30 osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych do małych 14 osobowych przez okres 9 lat od dnia wejścia w życie ustawy - w praktyce oznacza to, że od 2020r. funkcjonować powinny maksymalnie 14 osobowe placówki z zastrzeżeniem możliwości przebywania w nich jedynie dzieci powyżej 10 r.ż.

W Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawa, wszystkie wskazane powyżej dyrektywy stanowią źródło projektowanych działań zmierzających do stworzenia takiego systemu pieczy zastępczej, który zapewni dzieciom potrzebującym wsparcia odpowiednią liczbę miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, właściwe standardy świadczonej pomocy oraz taki poziom współpracy między podmiotami udzielającymi dziecku wsparcia, który – jeśli jest to możliwe - pozwoli na przywrócenie dziecka rodzinie poprzez podejmowanie takich działań jak:rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - zwiększanie liczby zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka, tworzonych w trybie art. 62 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dążenie do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej to nie tylko zaspokojenie ich odpowiedniej liczby w Warszawie. Działania w tym obszarze to również podejmowanie czynności w celu wypracowania, a następnie wdrożenia standardów sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, profesjonalizacji tej formy pieczy zastępczej w tym również zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz zapewnienie rodzinom zastępczym specjalistycznych form wsparcia:
stworzenia warunków sprzyjających indywidualizacji pracy z dzieckiem, m.in. poprzez modernizację placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Indywidualizacja pracy z dzieckiem możliwa jest przy zapewnieniu odpowiednich warunków: małe grupy, środowisko zbliżone do rodzinnego, odpowiednie kwalifikacje kadry pracującej z dzieckiem - sprzyja to wytworzeniu poczucia bezpieczeństwa psychicznego i zaufania.

Głównym zadaniem do wykonania w tym zakresie będzie zwiększenie liczby mieszkań filialnych oraz stworzenie warunków zapewniających kadrze pedagogicznej podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poprzez dostępność do szkoleń, grup samopomocowych, superwizji merytorycznych, a także zaplecza merytorycznego w postaci profesjonalistów stale współpracujących z placówkami.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m. st. Warszawie na lata 2013-2015
  (plik: 1845_uchwala_piecza.doc, rozmiar pliku: 70 KB)
  Download
 2. 2.
  PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W M.ST. WARSZAWIE NA LATA 2013 – 2015
  (plik: 1845_uch_zal_program.doc, rozmiar pliku: 718.5 KB)
  Download
 3. 3.
  RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO
  (plik: raport_z_badania_ewaluacyjnego_warsja_zaakceptowana_08_10.pdf, rozmiar pliku: 1567.85 KB)
  Download