Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 22 lutego 2016 - 15:17, ejozwiak

UCHWAŁĄ NR XXII/553/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2016 r. został przyjęty Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 został opracowany na podstawie wyników badania ewaluacyjnego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013–2015  oraz spotkań warsztatowych i konsultacyjnych , które zostały przeprowadzone z przedstawicielami Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, ośrodków adopcyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnej pieczy zastępczej.

Na bazie wyników badania ewaluacyjnego zaproponowano, by cel główny oraz cele szczegółowe Programu opracowanego na lata 2013-2015 zostały skonkretyzowane i zaktualizowane, ale w głównej mierze wyznaczały główne kierunki działań zmierzających do rozwoju pieczy zastępczej również w latach 2016–2018. Cele te zostały wyznaczone adekwatnie, odnoszą się do całości obszaru pieczy zastępczej, jasno wskazują pola, na których należy działać (rodzinna piecza zastępcza, instytucjonalna piecza zastępcza oraz organizacja systemu pieczy zastępczej).

W związku z powyższym niniejszy Program stanowi kontynuację „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015”.

Ponadto założenia programowe są równocześnie zbieżne z obowiązującym od 13 maja 2010 r. Programem „Rodzina”, który został przyjęty uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina” na lata 2010-2020. Program „Rodzina” jest programem operacyjnym Społecznej Strategii Warszawy - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, przyjętej uchwałą nr XLVI/1427/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r.

W Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018, wszystkie wskazane powyżej dyrektywy stanowią punkt wyjścia do projektowania działań zmierzających do stworzenia takiego systemu pieczy zastępczej, który zapewni dzieciom potrzebującym wsparcia odpowiednią liczbę miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, właściwe standardy świadczonej pomocy oraz taki poziom współpracy między podmiotami udzielającymi dziecku wsparcia, który – jeśli jest to możliwe – pozwoli na przywrócenie dziecka jego rodzinie lub też umożliwi mu funkcjonowanie we właściwy sposób w ramach odpowiednich – rodzinnych lub instytucjonalnych – form pieczy zastępczej.
W tym celu podejmowane będą następujące działania:
 Rozwój, w tym profesjonalizacja, rodzinnej pieczy zastępczej – przede wszystkim poprzez zwiększanie skuteczności działań sprzyjających pozyskiwaniu kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych, w tym rodzin zastępczych specjalistycznych i prowadzących rodzinne domy dziecka, doskonalenie warunków prowadzenia zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej oraz rozwój kompetencji wychowawczych osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych wszelkiego typu. Poprzez profesjonalizację rozumie się w Programie dążenie do tego, by funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka nadać charakter zawodowy, m. in. poprzez wyposażenie osób podejmujących się tych funkcji w odpowiednie kompetencje zawodowe (zwłaszcza umiejętności wychowawcze) oraz określenie ścieżki rozwoju zawodowego dla osób pełniących funkcję niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych.
 Modernizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tworzenie warunków sprzyjających indywidualizacji pracy z dzieckiem – poprzez zapewnienie kadrze kierowniczej i pedagogicznej placówek opiekuńczo-wychowawczych dostępu do szkoleń adekwatnie do potrzeb oraz optymalną reorganizację istniejącej struktury placówek i dalszy rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 Doskonalenie podstaw organizacyjnych systemu pieczy zastępczej, jako kolejny etap długofalowej budowy systemu pieczy zastępczej w Warszawie, dzięki któremu będzie możliwe jeszcze efektywniejsze niż dotychczas wykonywanie zadań związanych z zapewnianiem dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej możliwie najlepszych warunków opieki, wychowania i rozwoju.

 

]

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała
  (plik: 0553_uch.doc, rozmiar pliku: 71 KB)
  Download
 2. 2.
  Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
  (plik: 0553_uch_zal.doc.doc, rozmiar pliku: 629.5 KB)
  Download
 3. 3.
  Ewaluacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018
  (plik: re_dla_bpips_ewaluacja_raport_19.11.2018_finlogo_pdf.pdf, rozmiar pliku: 1624.3 KB)
  Download