Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Asystent rodziny

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 18 listopada 2013 - 15:18, admin

Asystent rodziny pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.


Zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej  oraz Standard świadczenia asysty rodzinnej w m.st. Warszawie. Standard powstał w 2011 r., zgodnie z założeniami wymienionej ustawy oraz Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą Nr LXXXII/2398/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, w oparciu o doświadczenia warszawskich ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w pracy metodą asysty rodzinnej.

Na czym polega praca asystenta rodziny?

Asysta rodzinna to, cytując Program Rodzina, pomoc świadczona na rzecz rodziny przez przygotowanego profesjonalistę, planowana i realizowana razem z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami takimi jak np. pedagog, pracownik socjalny OPS, kurator, koordynator rodzin zastępczych etc - stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i problemów tej rodziny.

Celem głównym pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwala jej, o ile to możliwe, na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci.

Głównymi obszarami pracy asystenta rodziny są:
1.    Pomoc we wzmacnianiu i wzbudzeniu motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji celów;
2.    Pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny;
3.    Wsparcie w rozwiązaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny;
4.    Tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych;
5.    Tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny;
6.    Motywowanie do podnoszenia poziomu wykształcenia członków rodziny;
7.    Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej (poszukiwanie i podejmowanie pracy zarobkowej).

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2 lata, w uzasadnionych przypadkach może być wydłużona do 3 lat. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. Asystent rodziny pracuje jednocześnie średnio z 10 - 20 rodzinami.

Jak uzyskać pomoc asystenta rodziny?

Potrzebę objęcia rodziny wsparciem asystenta rodziny należy zgłosić do Ośrodkach Pomocy Społecznej m.st. Warszawy w dzielnicy, w której mieszka ta rodzina.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wsparcie w postaci asystenta rodziny może przyznać rodzinie Dyrektor ośrodka pomocy społecznej na wniosek pracownika socjalnego. Pracownik socjalny może wnioskować o przyznanie rodzinie tej formy pomocy po dokonaniu analizy sytuacji rodziny na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Standard świadczenia asysty rodzinnej w m.st. Warszawie, zobowiązuje, aby z uwagi na fakt, że asysta rodzinna jest działaniem angażującym dodatkowe środki i osoby do pracy z rodziną, jej zapewnienie było poprzedzone wcześniejszą pracą o charakterze interdyscyplinarnym na rzecz rodziny. W przypadku, gdy praca ta nie przynosi oczekiwanych rezultatów, przedstawiciele przynajmniej dwu współpracujących ze sobą w sprawie rodziny organizacji i/lub instytucji mogą zgłosić rodzinę  do asysty rodzinnej.
O przyznaniu rodzinie asystenta rodziny może również zadecydować sąd.

Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy asystenta rodziny oraz zasad jego pracy udzielają Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy.

STANDARD ŚWIADCZENIA ASYSTY RODZINNEJ W M.ST. WARSZAWA

Standard świadczenia asysty rodzinnej w m.st. Warszawa został opracowany w konsultacji z przedstawicielami OPS. Jest zalecany do stosowania w praktyce jako uzupełnienie wytycznych ustawowych. Podstawą do przygotowania Standardu była ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz Program „Rodzina”. Podstawą teoretyczną - koncepcja dialogu motywującego.

Za punkt odniesienia do opracowania Standardu przyjęto doświadczenia warszawskich ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w pracy metodą asysty rodzinnej. Wskazują one na zalety pełniejszego diagnozowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym, z wieloma problemami i prowadzenia pogłębionej pracy, bazującej na zaufaniu i częstszym, systematycznym kontakcie, owocującej wzmocnieniem klientów w ich aktywności rozwiązywania konkretnych problemów. Opracowując Standard założono, że głównym celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu stabilności życiowej i odpowiedzialności
za własne życie, który pozwala jej, o ile to możliwe, na samodzielne funkcjonowanie
i wychowywanie dzieci.
Standard wprowadza jednolite zasady realizacji asysty rodzinnej odnośnie następujących obszarów:
-uprawnienia do skorzystania z pomocy asystenta rodziny,
-tryb kierowania do asysty rodzinnej,
-zakres pracy asystenta,
-etapy udzielania pomocy w formie asysty rodzinnej (łączna praca asystenta z rodziną nie powinna przekroczyć 3 lat),
-zasady pracy asystenta z rodziną,
-kompetencje zawodowe asystenta rodziny,
-usytuowanie asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny;
-zasady i formy zatrudnienia asystenta.

W 2013 roku  Standard poddany został ewaluacji.

EWALUACJA STANDARDU ŚWIADCZENIA ASYSTY RODZINNEJ W M.ST. WARSZAWA

W 2013 roku na zlecenie Miasta została przeprowadzona  ewaluacja realizacji standardu asysty rodzinnej prowadzonej przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy  w okresie luty 2012 r. – wrzesień 2013 r.  Celem ewaluacji było:
1.    analiza i ocena stanu realizacji standardu asysty rodzinnej w m.st. Warszawie,
2.    analiza i ocena narzędzi do dokumentowania pracy asystenta rodziny
w m.st. Warszawie,
3.    opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących optymalizacji standardu oraz zapewnienia realizacji jednolitego standardu asysty rodzinnej w m.st. Warszawie niezależnie od podmiotu, który będzie go realizował.

Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone z uwzględnieniem perspektywy trzech użytkowników Standardu:
-asystentów rodziny,
-koordynatorów/liderów asysty rodzinnej,
-dyrektorów ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.

Wyniki badania ewaluacyjnego wskazują, że założenia zawarte w Standardzie świadczenia asysty rodzinnej w m.st. Warszawa ułatwiły Ośrodkom Pomocy Społecznej m.st. Warszawy wdrożenie nowych zadań związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Standard jasno wskazuje kierunki działania oraz podstawowe założenia pracy asystenta rodziny. Ponad 95 % asystentów rodziny biorących udział w badaniu stosuje w codziennej pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze założenia zawarte w Standardzie. Zdecydowana większość asystentów rodziny pozytywnie oceniła przydatność wytycznych zawartych w Standardzie w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy z tymi rodzinami (85,5 %). Najwyższe oceny pozytywne uzyskał Standard w wymiarach: użyteczność (85,5  %), adekwatność do potrzeb i oczekiwań asystentów rodziny (blisko 84 %), uniwersalność (77,40 %).

Raport końcowy z Ewaluacji realizacji standardu asysty rodzinnej prowadzonej przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy w okresie luty 2012 r. – wrzesień 2013 r.