Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Placówki wsparcia dziennego

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 18 listopada 2013 - 15:16, admin

Placówki wsparcia dziennego funkcjonują zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887)


Placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta.

Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.
Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:
1)   opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;
2)   specjalistycznej;
3)   pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

2. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:
1)   opiekę i wychowanie;
2)   pomoc w nauce;
3)   organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

3. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:
1)   organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
2)   realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

4. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

5. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych formach

Do podstawowych zadań placówek wsparcia dziennego należy w szczególności:
-    analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
-    wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
-    rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
-    podniesienie świadomości w zakresie planowanie oraz funkcjonowania rodziny,
-    pomoc w integracji rodziny,
-    przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
-    dążenie do reintegracji rodziny.

W czerwcu 2013 r. m. st. Warszawa zleciło przeprowadzenie ewaluacji pracy placówek wsparcia dziennego oraz opracowanie standardów programowych placówek wsparcia dziennego

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Standardy programowe funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie M.St. Warszawy
  (plik: standardy_programowe_pwd.pdf, rozmiar pliku: 816.75 KB)
  Download
 2. 2.
  Zestawienie standardów placówek wsparcia dziennego dla poszczególnych obszarów funkcjonowania placówek
  (plik: tabela_standardy.pdf, rozmiar pliku: 116.05 KB)
  Download
 3. 3.
  Charakterystyka 6 typów placówek funkcjonujących na terenie m.st. Warszawa
  (plik: tabela_typy.pdf, rozmiar pliku: 270.72 KB)
  Download
 4. 4.
  Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego na terenie Miasta Stołecznego Warszawy
  (plik: raport_koncowy_pwd.pdf, rozmiar pliku: 4096 KB)
  Download
 5. 5.
  RAPORT Z BADANIA KOMPETENCJI
  (plik: raport_z_badania_kompetencji_pwd_2.pdf, rozmiar pliku: 1416.79 KB)
  Download
 6. 6.
  Standardy pracy środowiskowej kierowanej do dzieci i młodzieży
  (plik: standardy_pracy_srodowiskowej_2015_04_30ost.pdf, rozmiar pliku: 330.69 KB)
  Download
 7. 7.
  RAPORT KOŃCOWY z oceny stopnia spełniania przez placówki wsparcia dziennego Standardów programowych
  (plik: raport_koncowy_standardy_pwd_ostateczny.pdf, rozmiar pliku: 1920.21 KB)
  Download