Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Kto otrzyma świadczenie dobry start (300 zł)?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 13 czerwca 2018 - 12:46, admin

Rodzice i opiekunowie dzieci uczących się w szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej, szkole policealnej i szkole dla dorosłych, w szkole artystycznej realizującej obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.


Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się:
a) do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
b) do ukończenia 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
c) w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
d) w przypadku ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia;
e) w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start - nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie dobry start otrzymają rodzice, niezależnie od stanu cywilnego, niezależnie od dochodu rodziny, faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem:

  • rodzice będący w związku małżeńskich lub pozostający w nieformalnym związku
  • rodzice samotnie wychowujący dzieci
  • rodzice rozwiedzeni, żyjący w separacji lub żyjący w rozłączeniu, sprawujący zgodnie z orzeczeniem sądu opiekę naprzemienną w porównywalnych i powtarzających się okresach – świadczenie otrzyma ojciec i matka w wysokości połowy kwoty, w innym przypadku - ten rodzic, który faktycznie wychowuje dziecko

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.
Świadczenie przysługuje również osobie uczącej się usamodzielnianej.