Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Kto otrzyma świadczenie wychowawcze 500 zł?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 marca 2016 - 13:26, rklimek

Rodzicie i opiekunowie dzieci do 18 roku życia

Kto otrzyma świadczenie
fot. Kto otrzyma świadczenie

Matka lub ojciec dziecka, opiekun faktyczny dziecka (osoba, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie), opiekun prawny dziecka albo dyrektor domu pomocy społecznej
  • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia niezależnie od osiągniętego dochodu.

Rodzice, niezależnie od stanu cywilnego, faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem zamieszkującym oraz pozostającym na ich utrzymaniu:
  • rodzice będący w związku małżeńskich lub pozostający w nieformalnym związku
  • rodzice samotnie wychowujący dzieci  
  • rodzice rozwiedzeni lub żyjący w separacji: jeśli sąd ustalił opiekę naprzemienną obydwojga rodziców – kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Więcej informacji www.wcpr.pl