Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Kto otrzyma świadczenie wychowawcze 500 zł?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 marca 2016 - 13:26, rklimek

Rodzicie i opiekunowie dzieci do 18 roku życia

Kto otrzyma świadczenie
fot. Kto otrzyma świadczenie

Matka, ojciec, opiekun dziecka, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo opiekun prawny dziecka; do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, mieszkaniec Warszawy.
  • na pierwsze dziecko tj. jedyne lub najstarsze dziecko
    • jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto;
    • w rodzinach, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć 1200 zł netto na osobę
  • na drugie i kolejne dziecko w rodzinie - niezależnie od dochodu

Rodzice, niezależnie od stanu cywilnego, faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem zamieszkującym oraz pozostającym na ich utrzymaniu:
  • rodzice będący w związku małżeńskich lub pozostający w nieformalnym związku
  • rodzice samotnie wychowujący dzieci (w przypadkach określonych w ustawie konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica). 
  • rodzice rozwiedzeni: jeśli sąd ustalił opiekę naprzemienną – świadczenie otrzyma ojciec i matka w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania opieki, w innym przypadku - ten rodzic, który faktycznie wychowuje dziecko,
  • rodziny patchworkowe – jeżeli rodzice wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Więcej informacji www.wcpr.pl