Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Opieka nad dzieckiem 0-3

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 18 listopada 2013 - 14:27, admin

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 to żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, nianie.


Z dniem 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428), weszło w życie szereg zmian w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 t.j.). Celem tych zmian jest ułatwienie zakładania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

1. PLACÓWKI PROWADZONE PRZEZ M.ST. WARSZAWA

ŻŁOBKI  I DZIENNI OPIEKUNOWIE

ŻŁOBEK  organizuje opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tyg. życia w wymiarze do 10 godz. dziennie.

DZIENNY OPIEKUN -   to forma opieki nad małym dzieckiem najbardziej zbliżona do warunków domowych, kierowana do rodziców mieszkających w m. st. Warszawa, pracujących w różnych formach zatrudnienia i płacących tu podatki, którzy wychowują dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, w tym również aktywnie poszukujących pracy zawodowej i mających szanse na jej podjęcie. 

Dzienni opiekunowie wybierani są przez Prezydenta m.st. Warszawy w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. z dnia 9 września 2015 r.)

Wynagrodzenie dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania określiła Rada m.st. Warszawy  Uchwałą Nr LX/1586/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad  jego ustalania. 

Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt dzieci u dziennego opiekuna. Wysokość opłat określa Rada m.st. Warszawy Uchwałą nr XXXVII/937/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m. st. Warszawę  i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.

Rekrutacja do warszawskich żłobków (żłobków publicznych, punktów dziennego opiekuna i placówek niepublicznych wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Informacje o żłobkach miejskich oraz dziennych opiekunach można uzyskać na stronie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy http://zlobki.um.warszawa.pl .

Celem działania Zespołu jest usprawnienie organizacji pracy żłobków m. st. Warszawy wchodzących w jego skład. Do zadań Zespołu należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania żłobków; zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; koordynowanie procesu rekrutacji do żłobków. Zespół prowadzi obsługę żłobków pod względem administracyjnym, finansowym, księgowym i kadrowym.
W realizacji zadań Zespół współdziała z organami m. st. Warszawy, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej.

Zapisy dzieci do żłobków miejskich oraz dziennych opiekunów odbywają się z wykorzystaniem elektronicznego systemu wniosków. Za realizację rekrutacji odpowiedzialny jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

Elektroniczny system dostępny jest na stronie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek .

System rekrutacji i kryteria punktowe obejmują: żłobki publiczne i żłobki niepubliczne, które zawarły umowę z Miastem oraz dziennego opiekuna.

Na stronie internetowej Zespołu Żłobków zostały umieszczone wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad i kryteriów zapisów do żłobka oraz harmonogram rekrutacji.

Uwagi, pytania i propozycje dotyczące rekrutacji można zgłaszać mailowo na adres: zzl.rekrutacja@um.warszawa.pl.

Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/938/2012 z dnia 31 maja 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XXIII/467/2011, Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/939/2012 z dnia 31 maja 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XVII/327/2011 oraz Uchwałą Rady m.st. Warszawy NR XXXVII/940/2012 z dnia 31 maja 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XVIII/382/2011 istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcia dziecka do żłobka poza kolejnością z uwagi na sytuację  kryzysową rodziny, która w sposób istotnych uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki. Decyzję o przyjęciu dziecka do Żłobka poza kolejnością podejmuje Kierownik Żłobka lub osoba przez niego upoważniona, która wymaga akceptacji Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny potwierdza się opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

1. KLUB DZIECIĘCY:
- organizuje opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 1 roku życia,
- w wymiarze do 10 godz. dziennie względem każdego dziecka,
- maksymalna liczba miejsc nie może być większa niż 30.

UWAGA!!

OD 1 STYCZNIA 2018R. OPINIĘ OKREŚLAJACĄ W SZCZEGÓLNOŚCI MAKSYMALNĄ LICZBĘ MIEJSC W KLUBIE DZIECIĘCYM WYDAJE PREZYDENT M.ST. WARSZAWY. WNIOSKI NALEŻY KIEROWAĆ: URZĄD M.ST. WARSZAWY, BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Do wniosku o wydanie opinii sanitarnej dla nowo utworzonego klubu dziecięcego należy dołączyć następujące dokumenty:
-opis lokalu wraz z rysunkiem rzutów i przekrojów przedmiotowych pomieszczeń placówki z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń;
- założenia funkcjonalno- programowe placówki,
-badanie bakteriologiczne wody ( z laboratorium posiadającego udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną),
-protokół z pomiaru natężenia oświetlenia światłem sztucznym,
-protokół z pomiarów wydajności i hałasu instalacji wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje),
-protokół potwierdzający prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej wraz z załącznikiem graficznym,
-dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością ( umowa najmu, akt własności i inne),
-umowę na wywóz śmieci.
Wniosek o wydanie opinii znajduje się pod adresem: http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/wniosek-o-wydanie-opinii-dla-klubu-dzieci-cego

2. ŻŁOBEK
- organizuje opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia,
- w wymiarze do 10 godz. dziennie względem każdego dziecka.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

1)    gminy
2)    jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne
3)    osoby fizyczne
4)    osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez  prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój  psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która m.in.:
1) posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub ukończyła studia/studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wpierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
2) odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80- godzinne szkolenie w celu uzupełnienia i uaktualnienia wiedzy oraz umiejętności, wykształcenie średnie lub średnie branżowe i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat lub odbyła 280- godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie praktycznej polegającej na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.
3) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,

Opiekun prowadzący zajęcia w żłobku lub klubie dziecięcym współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi. W zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego.

Żłobki i kluby dziecięce podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.  Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EB31DDDD-EC4E-41E6-968A-470CECF76361.htm. Nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi na terenie m.st. Warszawy sprawuje  Prezydent m.st. Warszawy.

Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.
Zasady i wysokość odpłatności za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym określa podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy. W przypadku żłobków publicznych, wchodzących w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawa oraz w żłobkach niepublicznych, którym Miasto zleciło organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  wysokość odpłatności określa Uchwała nr XXXVII/937/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m. st. Warszawę  i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.

3. DZIENNY OPIEKUN
- sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tyg. życia,
- sprawuje opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad pięciorgiem dzieci – jeżeli co najmniej jedno z rodziców będzie sprawowało opiekę nad dziećmi razem z dziennym opiekunem oraz rodzice dzieci wyrażą pisemną zgodę,
- może być osoba fizyczna zatrudniana przez Miasto stołeczne Warszawa na podstawie umowy o świadczenie usług.

Zgodnie z ustawą, dziennym opiekunem jest osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek albo zatrudniana przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt, na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dziennym opiekunem może być osoba, która:
1)    daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2)    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
3)    wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4)   nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lun nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
5)    posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
6)    odbyła:
a) 160-godzinne szkolenie albo
b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, jeżeli posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub ukończyła studia/studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wpierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
7) odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
1)  zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3)    prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi sprawuje opiekę współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez:
1)  prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi
2)  korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;.

Dzienni opiekunowie podlegają wpisowi do wykazu prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy. Wykaz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EB31DDDD-EC4E-41E6-968A-470CECF76361.htm

 

JAK ZAREJESTROWAĆ ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY W WARSZAWIE

Prezydent m.st. Warszawy dokonuje wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru podmiot musi spełnić standardy określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 t.j.) oraz w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać  lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub  dziecięcy (Dz. U. z 2014r., poz. 925).

Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna w celu dokonania wpisu do rejestru, zmiany  wpisu lub wykreślenia z rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy  dokonuje wyłącznie  drogą elektroniczną do organu właściwego prowadzącego wykaz - za pośrednictwem Portalu Informacyjno- Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

Do wniosku dołącza się:

1)  w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

2)  oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;

3)  decyzje potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

4) odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno- lokalowych:
a) w przypadku żłobków- decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, określającą maksymalną liczbę miejsc w żłobku,
b) w przypadku klubów dziecięcych- pozytywna opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, określającą maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym;

5)  w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

6) informacje o godzinach pracy placówki,

7) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,

8) informację, czy placówka jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu:

1)   dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;

2)   w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

W przypadku spełnienia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna wydawane jest  zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.

Odmowa wpisu do rejestru następuje w przypadku gdy:

1)   podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

2)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

1)   złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

2)   nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości
w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3)   przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,

4) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

 

Opłata za wpis wynosi 1 zł na podstwie uchwały nr LXII/1678/2018 z dnia 01.03.2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciecych (Dz.U. Woj. Mazowieckiego z 2018r., poz. 2510.).

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty za wpis do rejestru: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004. Opłaty można także dokonać w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

 

NIANIA
Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej „umową uaktywniającą”. Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Umowa uaktywniająca jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

Za nianię, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca:
1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) rodzic (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą 50% minimalnego wynagrodzenia na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
2) rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność;
3)  dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką  sprawowaną przez dziennego opiekuna.
Więcej informacji na stronie http://zus.pl/

Podstawa: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z  2016 r. poz. 157 t.j.)Szczegółowych informacji udziela Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Kruczkowskiego 2 00-412 Warszawa http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/PS/default.htm

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/PS/Ewidencje_rejestry/Rejestr+zlobkow+i+klubow+dzieciecych.htm

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Rejestr w podziale na żłobki publiczne, niepubliczne dofinansowane i dziennego opiekuna luty 2018r.
  (plik: rejestr_wszystkie_placowkimiejskie_12.02.2018.pdf, rozmiar pliku: 399.34 KB)
  Download
 2. 2.
  Wniosek o wydanie opinii dla klubu dziecięcego
  (plik: wniosek_o_wydanie_opini_dla_klubu_dzieciecego.docx, rozmiar pliku: 13.67 KB)
  Download
 3. 3.
  Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poza kolejnością
  (plik: wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_zlobka_poza_kolejnoscia.docx, rozmiar pliku: 12.2 KB)
  Download