Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Wniosek o wydanie opinii dla klubu dziecięcego

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 04 stycznia 2018 - 11:22, ext.mwinkel

Od 1 stycznia 2018 roku obwiązują wprowadzone zmiany do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Jedna ze zmian dotyczy wydawania opinii sanitarnej dla nowo tworzącego się klubu dziecięcego. Kontroli spełniania warunków sanitarnych dokonywać będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta (tak jak w przypadku dziennego opiekuna).

Do wniosku o wydanie opinii sanitarnej dla nowo utworzonego klubu dziecięcego należy dołączyć następujące dokumenty:

-opis lokalu wraz z rysunkiem rzutów i przekrojów przedmiotowych pomieszczeń placówki z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń;

- założenia funkcjonalno- programowe placówki,

-badanie bakteriologiczne wody ( z laboratorium posiadającego udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną),

-protokół z pomiaru natężenia oświetlenia światłem sztucznym,

-protokół z pomiarów wydajności i hałasu instalacji wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje),

-protokół potwierdzający prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej wraz z załącznikiem graficznym,

-dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością ( umowa najmu, akt własności i inne),

-umowę na wywóz śmieci.

 

Dodatkowe informacje:

- w żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka,

- liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30,

- pomieszczenie przeznaczone na zbiorowy pobyt dzieci musi mieć powierzchnię co najmniej 16 m2, na każde kolejne dziecko powierzchnia pomieszczenia musi zwiększać się o co najmniej 2,5 m2.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: wniosek_o_wydanie_opini_dla_klubu_dzieciecego.docx, rozmiar pliku: 15.41 KB)
    Download