Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Co to jest rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 19 listopada 2013 - 15:52, admin

W rodzinach zastępczych swoje miejsce odnajdują dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Rodzinna piecza zastępcza jest tymczasową formą pomocy dzieciom i rodzinom w kryzysie.


Idealnym  miejscem dla każdego dziecka jest rodzina – jeśli nie naturalna, to zastępcza.

Kiedy  dziecko nie może pozostać w swojej rodzinie czasowo umieszczane jest w rodzinnych formach pieczy zastępczej lub placówckach opiekuńczo-wychowawczych.

Formy Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W Polsce istnieją cztery rodzaje rodzin zastępczych: spokrewnione, niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka.

1. Rodzina spokrewniona – może ją tworzyć najbliższa rodzina dziecka – rodzeństwo lub dziadkowie,

2. Rodzina niezawodowa – może ją tworzyć dalsza rodzina lub osoby niespokrewnione z dzieckiem (po przejściu szkolenia),

3. Rodzina zawodowa – tworzona w oparciu o umowę z Prezydentem m.st. Warszawy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Umowa trwa minimum 4 lata, a jeden z opiekunów otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Istnieją dwa szczególne typy zawodowej rodziny zastępczej

  • pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – w takiej rodzinie miejsce znajdzie dziecko z tzw. "interwencji". Pobyt trwa maksymalnie 4 miesiące,
  • specjalistyczna – w takiej rodzinie przebywają dzieci z niepełnosprawnością oraz te, które mają kłopoty w funkcjonowaniu społecznym.

4. Rodzinny dom dziecka – tworzony w oparciu o umowę z Prezydentem m.st. Warszawy o świadczenie usług. Osobie prowadzącej dom przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Umowa trwa minimum 5 lat, a prowadzący rodzinny dom dziecka, w którym przebywa maksymalnie 8 dzieci może liczyć na finansowe wsparcie powiatu na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji domu.

Wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej mogą przebywać w  dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka po uzyskaniu pełnoletniości, za zgodą rodziny zastępczej/ osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli się uczą lub legitymują się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczą się.