Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Zanim pomożesz

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 19 listopada 2013 - 15:14, admin

Zanim dziecko znajdzie się u rodziny, ta musi przejść szkolenie w Ośrodku Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT. Pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie weryfikują kandydatów m.in. przez wywiad środowiskowy oraz sprawdzają warunki mieszkaniowe i sytuację materialną. Szkolenia i zajęcia warsztatowe przygotowują kandydatów na przyjęcie dziecka.


Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, jeżeli:

  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych,
  • uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe (zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego).

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.