Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Na jakie wsparcie może liczyć rodzina zastępcza lub rodzinny dom...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 24 maja 2016 - 12:19, mwinkel

Na jakie wsparcie może liczyć rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka?

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/pracownika socjalnego z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Każda rodzina może skorzystać także z pomocy zespołu Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT. Zatrudnieni w Ośrodku specjaliści ds. pracy z dzieckiem i rodziną, psycholodzy, trenerzy PRIDE posiadają wieloletnie doświadczenie. Z Ośrodkiem współpracują również: lekarz psychiatra, seksuolog i prawnik.


Świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka (obligatoryjne):

 1. Comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domy dziecka (nie mniej niż 660 zł dl dzieci umieszczonych rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz nie mniej niż 1000zł  dla dzieci umieszczonych w pozostałych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka),
 2. Comiesięczny dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (nie mniej niż 200zł),
 3. Comiesięczny dodatek na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  (nie mniej niż 200zł).

Inne świadczenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
(obligatoryjne i fakultatywne):

 1. Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.
 2. Świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.
 3. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania.
 4. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (może je otrzymać rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa; obligatoryjnie przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).
 5. Świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu (może je otrzymać rodzina zastępcza zawodowa).
 6. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu (obligatoryjnie przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).
 7. Środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka (przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).

Wynagrodzenia oraz dodatki dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz innych osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu rodzinnej pieczy zastępczej:

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej minimalne wynagrodzenie miesięczne dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka wynosi 2 000 zł.  W m.st. Warszawie wynagrodzenia te zostały podniesione na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXIX/1037/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/D479A210-00A4-4830-B901-7E6558F35D84/1236285/1037_uch.pdf

 1. Wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej (nie niższe niż 2 800 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki do 2 dzieci, i nie mniej niż 3 400 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad 3 dzieci).
 2. Wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka (nie niższe niż 4 600 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad 4 dzieci, i dodatkowo 300 zł miesięcznie za każde dziecko powyżej 4).
 3. Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (nie niższe niż 3 800 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki do 3 dzieci powiększone o 10% miesięcznie za każde dziecko powyżej 3).
 4. Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej (nie niższe niż 2900 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki do 2 dzieci, i nie niższe niż 3500 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad 3 dzieci)
 5. Świadczenie dla rodziny pomocowej (nie mniej niż 100 zł na dobę, zależnie od liczby dzieci i formy rodziny zastępczej dla której pełni funkcję rodziny pomocowej https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7F139DA1-79FE-48AF-ABF9-62754235E97E,frameless.htm ).
 6. Wynagrodzenia dla  osób zatrudnionych w rodzinnym domu dziecka do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 7. Wynagrodzenia dla  osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej zawodowej .


Ponadto, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Więcej informacji www.wcpr.pl oraz na stronie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7737,swiadczenie-500-zl-dla-dzieci-w-pieczy-zastepczej.html