Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

Pomoc Społeczna

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 18 listopada 2013 - 15:12, admin

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.


 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Główne cele pomocy społecznej:
 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).

Świadczenia rodzinne:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
a) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
b) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
c) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym powyżej, do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia lub
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie uczącej się zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego:

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki przysługują pod warunkiem przyznania prawa do zasiłku rodzinnego:
1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł.
2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.
3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wysokość dodatku zwiększa się o 80,00 zł, nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci.
4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje miesięcznie w wysokości:
a) 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko.
7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje miesięcznie w wysokości:
a) 113,00 zł na dziecko - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo
b) 69,00 zł na dziecko - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy:

Bliższe informacje na temat zasad ubiegania się oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w jednostce zajmującej się prowadzeniem spraw z zakresu świadczeń rodzinnych tj. w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia rodzinne znajdują się na stronie: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/41

 

Świadczenia z pomocy społecznej

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenia przyznawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy (OPS). Pomoc udzielana jest na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej, w formie świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych. Podstawą do udzielenia pomocy jest występowanie w rodzinie problemu społecznego np. ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, ochrony macierzyństwa, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, i.t.d.

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej wynosi: 514 zł na osobę w rodzinie lub 634 zł na osobę samotnie gospodarującą.
Pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej świadczona jest bez względu na dochód.

Rodzinny wywiad środowiskowy

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych udzielana jest po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego OPS rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.
Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej (z wyjątkiem pracy socjalnej, interwencji kryzysowej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, biletu kredytowanego).

 

Świadczenia pieniężne:
Zasiłek stały – który przysługuje osobie samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobiety 60 lat, mężczyźni 65) lub niepełnosprawności (orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie Zasiłek stały ustala się dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a jej dochodem, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie. W przypadku osób w rodzinie zasiłek ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota tego zasiłku nie może być niższa niż 30 zł.

Zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się w przypadku osób samotnie gospodarujących do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł. Natomiast dla w przypadku rodzin zasiłek ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Natomiast w przypadku rodziny kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł.

Zasiłek celowy - może być przyznany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Wysokość zasiłku celowego nie jest określona ustawowo zależy od ustalenia indywidualnej sytuacji rodziny lub osoby na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz możliwości finansowych ośrodka.
Zasiłek celowy może być także przyznany rodzinie lub osobie, jeśli poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, lub ekologicznej. Wówczas może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
- specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi lub - zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Świadczenie niepieniężne:

Ośrodek może zaproponować także świadczenia niepieniężne np. w formie pracy socjalnej, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych dla osoby starszej i chorej, poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego), interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, sprawienia pogrzebu, pobytu i usługach w domu pomocy społecznej i innych.
Pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej świadczona jest bez względu na dochód.

 

Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy

Szczegółowych informacji na temat zasad udzielania pomocy udzielają dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy.

Lista Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy znajduje się w załączeniu.

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Świadczenie przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności  łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kryterium dochodowe:
Świadczenie przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 764,00 zł.

Wysokość świadczenia:
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

Rodzinny wywiad środowiskowy:
Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do otrzymania tego świadczenia.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY:
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie przysługuje:
1)    niepełnosprawnemu dziecku;
2)    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3)    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
4)    osobie, która ukończyła 75 lat (zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego).

Kryterium dochodowe:
Przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Wysokość świadczenia:
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE:
Świadczenie przysługuje:
a)matce albo ojcu lub
b)opiekunowi faktycznemu dziecka,
c)osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
d)innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
e)osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagająca opieki, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma osób, o których mowa w pkt 6 lit. b i c, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
- nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
- w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Kryterium dochodowe:
Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Wysokość świadczenia:
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1477 zł miesięcznie W 2018 roku. Wysokość świadczenia w 2019 roku wynosi 1583 zł.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.)

Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy:
Bliższe informacje na temat zasad ubiegania się oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w jednostce zajmującej się prowadzeniem spraw z zakresu świadczeń rodzinnych tj. w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia rodzinne znajdują się na stronie: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/41

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
Świadczenie przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Kryterium dochodowe:
Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 1922,00 zł.

Wysokość świadczenia:
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Wniosek :
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka niezbędne jest m.in.:  zaświadczenie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy:
Bliższe informacje na temat zasad ubiegania się oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w jednostce zajmującej się prowadzeniem spraw z zakresu świadczeń rodzinnych tj. w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia rodzinne znajdują się na stronie: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/41

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

O przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego może ubiegać się osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Kryterium dochodowe:
Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wysokość świadczenia:
Wysokość świadczenia wynosi tyle ile bieżąca kwota ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.)

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Przysługuje w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni – czwórki. Przy piątce dzieci i więcej – 71 tygodni.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł. Na drugie i kolejne dzieci świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu w rodzinie.

ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”
Przysługuje w wysokości 4 000,00 zł jednorazowo z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy:
Bliższe informacje na temat zasad ubiegania się oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w jednostce zajmującej się prowadzeniem spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj. w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia rodzinne znajdują się na stronie: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/41

Pliki do pobrania

 1. 1.
  KOMÓRKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE M.ST. WARSZAWY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
  (plik: komorki_i_jednostki_organizacyjne.pdf, rozmiar pliku: 71.9 KB)
  Download