Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

WARSZAWA STAWIA NA RODZINY ZASTĘPCZE

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 08 maja 2018 - 16:01, ejozwiak

KORTEZ włączył się w kampanie na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawie.

Jednym z priorytetowych zadań m.st. Warszawy jest rozwój, w tym profesjonalizacja, rodzinnej pieczy zastępczej.

Od 2012 roku w Warszawie oferujemy stałe wsparcie dla rodzin zastępczych, które zapewniają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, oraz zespół specjalistów w działającym od 2008 r. Ośrodku Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, prowadzonym przez Towarzystwo Nasz Dom. Ośrodek, który powstał w odpowiedzi na potrzeby osób prowadzących różne formy rodzinnej pieczy zastępczej oferuje m.in. poradnictwo specjalistyczne, organizację wolontariatu, pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.
Ważnym krokiem na drodze ku profesjonalizacji warszawskich rodzin zastępczych był wzrost wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Wyższe pensje rodziny otrzymują od lutego 2017 roku.
Ustawodawca określił wysokość wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka na poziomie nie niższym niż 2000 zł. W Warszawie zdecydowaliśmy o podniesieniu tych wynagrodzeń do nie mniej niż:
- 2800 zł w przypadku sprawowania opieki nad jednym lub dwojgiem dzieci,
- 3400 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad trojgiem dzieci.
W przypadku osób prowadzących w Warszawie rodzinny dom dziecka wynagrodzenia wynoszą nie mniej niż 4600 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad czworgiem dzieci.
Z kolei rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż 3800 zł miesięcznie w przypadku opieki nad trojgiem dzieci. Wynagrodzenie wzrasta wraz z przyjęciem kolejnych podopiecznych.
Podnieśliśmy także wynagrodzenia dla rodzin zastępczych specjalistycznych mających pod swoją opieką m.in. dzieci niepełnosprawne. Rodziny te otrzymują wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż:
- 2900 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad jednym lub dwojgiem dzieci,
- 3500 zł miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad trojgiem dzieci.

Rodziny zastępcze zawodowe poza wynagrodzeniami otrzymują również comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie niższej niż 1000 zł na dziecko, a także mogą liczyć na inne świadczenia określone w ustawie.

W Warszawie zapewniamy także świadczenia dla osób pełniących funkcję rodziny pomocowej. Rodziny te, poza codziennym wsparciem mogą czasowo przejąć opiekę nad dziećmi. Jest to istotne w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub podczas urlopu osób prowadzących zawodową rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka.

Równolegle z budowaniem systemu, dzięki któremu rodziny zastępcze mają zapewnione wsparcie specjalistów oraz dostęp do różnych form doskonalenia i rozwoju kompetencji zawodowych i wychowawczych prowadzimy działania, których celem jest zmiana świadomości społecznej w zakresie wiedzy o profesjonalnych, skutecznych formach pomocy dzieciom pozostającym bez opieki rodziców.
Na terenie Warszawy prowadzone są kampanie społeczne, których celem jest pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Najnowsza kampania, w którą włączył się popularny muzyk Kortez, jest przykładem takich działań. Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.wrodziniecieplej.pl