Warszawa Rodzinna

Warszawa Rodzinna

WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY- WSPIERAMY RODZICÓW MAŁYCH DZIECI

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: 31 sierpnia 2017 - 09:14, ejozwiak

Warszawa wprowadza kolejne rozwiązanie i ułatwienie dla rodziców najmłodszych warszawiaków - świadczenie na rzecz rodziny

Bon pozwoli na stworzenie dzieciom opieki dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb. To rodzic będzie decydował, na jaką formę opieki przeznaczy bon – na prywatny żłobek, klub malucha czy dziennego opiekuna.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r poz.1518 z późn.zmianami)

2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017r. poz. 1257);
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r.  nr L/1227/2017;
4. Zarządzenie nr 1462/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o przyznanie świadczenia na rzecz rodziny „warszawski bon żłobkowy” .

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZENIA:
Świadczenie  przysługuje:
matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej na dziecko w wieku od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie później jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, pod warunkiem, że oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej spełniają łącznie następujące warunki:
a) zamieszkują na terenie m.st. Warszawy;
b) zrezygnują z ubiegania się o objęcie dziecka opieką w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy lub u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę albo zrezygnują z miejsca w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy lub u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę;
c) są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową;
d) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie m.st. Warszawy;
e) nie korzystają z urlopu wychowawczego;
f) przeciętny miesięczny dochód rodziny dziecka w przeliczeniu na osobę albo przeciętny miesięczny dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia, nie przekracza kwoty 1922 zł netto;
g) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna (umowie o objęciu dziecka opieką – należy przez to rozumieć umowę o objęciu dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna w wymiarze co najmniej 5 dni w tygodniu oraz co najmniej 8 godzin dziennie w żłobku albo u dziennego opiekuna albo 5 godzin dziennie w klubie dziecięcym).

Świadczenie  nie przysługuje:
1) na dziecko objęte opieką w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę albo na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę;
2) na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
3) osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem.

WAŻNE:

1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 października 2017 r.
2. W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października 2017 r. prawo do świadczenia ustala się od początku roku szkolnego, chyba że do wniosku nie dołączono wymaganych dokumentów albo prawo do świadczenia powstało później.
3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczenia jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku podmiot realizujący świadczenie wzywa pisemnie osobę ubiegająca się o świadczenie do uzupełnienia wniosku i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem  wniosku bez rozpatrzenia.
5. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach terminie, a osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek został złożony.
6. Prawo do świadczenia ustala się od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek.
7. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 czerwca 2018 r.
Miejsce złożenia :
Wydziały Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic m.st. Warszawy.
Miejsce odbioru:
Zespół Żłobków m.st. Warszawy,
Jednostka odpowiedzialna / Podmiot realizujący świadczenie:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
Zespół Żłobków udziela informacji w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego pod numerem telefonu: 22 542 02 26

oraz adresem e-mail: bonzlobkowy@zlobki.waw.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA Z DNIA 8 CZERWCA w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego
  (plik: 1227_uchwala.pdf, rozmiar pliku: 168.9 KB)
  Download
 2. 2.
  ZARZĄDZENIE Z DNIA 30 SIERPNIA wsprawie trybu składania i realizacji wniosku o przyznanie świadczenia
  (plik: 1462_3008_zarzadzenie.doc, rozmiar pliku: 55 KB)
  Download
 3. 3.
  REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY "WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY"
  (plik: 1462_3008zal.doc_regulamin.doc, rozmiar pliku: 85 KB)
  Download